15 March 2018 | Slovakia
Všeobecné obchodné podmienky medzi Future Proof s.r.o. (organizátor) a objednávateľom (účastníkom konferencie alebo semináru) 1. Záujemca o účasť na konferencii alebo seminári vypĺňa online registračný formulár, ktorý je zároveň záväznou prihláškou a stáva sa objednávateľom. Registrácia sa považuje za záväznú objednávku. 2. Údaje získané registráciou budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi organizátorom a objednávateľom a nebudú poskytnuté tretej osobe. 3. Po obdŕžaní Záväznej prihlášky vystaví organizátor zálohovú faktúru (predfaktúru)- ktorá bude odoslaná na email zadaný v objednávke. Po uhradení účastníckeho poplatku vystaví organizátor objednávateľovi riadny daňový doklad (faktúru). Po samotnej akcii sa vystaví objednávateľovi riadny daňový doklad, ktorý bude odoslaný poštou. 4. Organizátor si vyhradzuje právo prihlášku neprijať v prípade preplnenia kapacity objednávaného termínu, nekonania konferencie alebo semináru. O tejto skutočnosti bude objednávateľa následne informovať. 5. V prípade nedostatočného naplnenia konferencie alebo semináru si organizátor vyhradzuje právo ho zrušiť, o čom bude objednávateľ včas informovaný a zaplatená suma mu bude v plnej výške účastníckeho poplatku vrátená. 6. Organizačné pokyny s miestom konania, dátumom, časom, a s ostatnými potrebnými informáciami sú zasielané všetkým prihláseným objednávateľom včas pred uskutočnením konferencie alebo semináru. 7. Pokiaľ sa objednávateľ nemôže osobne zo závažných a vopred oznámených dôvodov zúčastniť konferencie alebo semináru, môže poslať za seba náhradníka, musí však o tom informovať organizátora písomnou alebo telefonickou formou, najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom konferencie alebo semináru. 8. Účastnícky poplatok zahŕňa vstup na konferenciu alebo seminár, organizačné zabezpečenie, materiálovo-technické zabezpečenie, občerstvenie. 9. Organizátor si vyhradzuje právo meniť program. 10. Uvedené ceny v prihláške sú bez DPH. DPH sa uplatní podľa platných predpisov. 11. Zrušenie účasti je možné s nárokom na vrátenie platby najneskôr do 7 dní pred konferenciou. Zrušenie účasti v termíne menej ako 7 dní, zahŕňa storno poplatok 50% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie deň pred termínom podujatia sa poplatok nevracia ( je však možné poslať náhradníka viď. bod 7.) Registráciu je možné zrušiť len písomne. 12. Dôvodom reklamácie nemôže byť nespokojnosť objednávateľa s programom a organizáciou konferencie alebo seminára, nenaplnenie očakávaní objednávateľa s programom. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu. 13. Objednávateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že z konferencií alebo seminárov, ktorých sa objednávateľ zúčastní, je vyhotovovaný audiovizuálny záznam, ktorý je v reálnom, alebo neskoršom čase šírený prostredníctvom služieb internetu alebo iných prevádzkových služieb. 14. V prípade uzatvorenia spolupráce na základe podujatia si vyhradzujeme právo na potvrdenie tejto spolupráce za účelom vyhodnotenia úspešnosti podujatia.